foto1
SPORT SCIENCE
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
SPORT SCIENCE CRU

Login Form

โครงสร้างหลักสูตร
1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
                             ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร
     1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต
     2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
         2.1 กลุ่มวิชาแกน                13 หน่วยกิต
         2.2 กลุ่มวิชาเอก                  74 หน่วยกิต
               วิชาเอกบังคับ                61 หน่วยกิต
               วิชาเอกเลือก                 13 หน่วยกิต
     2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต