foto1
SPORT SCIENCE
foto1
Running text caption 2
foto1
Running text caption 3
foto1
Running text caption 4
foto1
Running text caption 5
SPORT SCIENCE CRU

Login Form

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของหลักสูตร

ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพนักกีฬา ส่งเสริมความมีสุขภาพดีของ
ประชาชน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์

วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเพิ่มศักยภาพนักกีฬา ส่งเสริมความมีสุขภาพดีของ
ประชาชน เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์สร้างบัณฑิตโดยเน้น
ประสบการณ์ตรง

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
2. พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่อง
3. วิจัยพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
5. อนุรักษ์เผยแพร่ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม