ดร.ธงจุฑา สุวรรณประเสริฐ
  หัวหน้า
  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  และสหกิจศึกษา

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์
  หัวหน้า
  ศูนย์นวตกรรมวิทยาศาสตร์

   

  ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์
  หัวหน้า
  ศูนย์คอมพิวเตอร์

   

   

   

  อาจารย์สายฝน  ทองคำ
  ประธานกรรมการ
  ทำนุบำรุงศิลปะ
  และวัฒนธรรม

   

   

   

  ดร.เอกรัตน์  อ่อนน้อม
  ประธานกรรมการ
  บริการวิชาการ
  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes