คณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

   

  อาจารย์สายสุณี ประดับนาค
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

   

  อาจารย์ยุทธนา  เรียนสร้อย
  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  และประกันคุณภาพการศึกษา

   

  อาจารย์ ดร.สิริทิพ  วะศินรัตน์
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

   

  อาจารย์ ดร.พันธดนธ์  สุขพันธ์ุ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

   

  คุณปนัดดา สุขสุวรรณ
  รักษาราชการแทน
  หัวหน้าสำนักงานคณบดี

   

  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes