ประวัติความเป็นมาของคณะวิทยาศาสตร์

     

  • พ.ศ. 2518 แบ่งส่วนราชการวิทยาลัยครูจันทรเกษมจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์
  • พ.ศ. 2523 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • พ.ศ.2525 เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปี สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ และสาขาก่อสร้างและศิลปหัตกรรม
  • พ.ศ.2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) หลักสูตร 2 ปีสาขาวิชาการอาหาร สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • พ.ศ.2530 คณะวิชาวิทยาศาสตร์เปิดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมวิชาเอกครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสหกรรมศิลป์ สาขาคณิตศาสตร์          สาขาชีววิทยา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 4 ปี สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิตหลักสูตร 2 ปี หลังอนุปริญญา สาขาสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวมถึงหลักสูตรอนุปริญญา (อ.วท.) เคมีปฏิบัติ และสถิติประยุกต์
  • พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่เป็น "สถาบันราชภัฏ" วิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสถาบันราชภัฏ-  จันทรเกษม ตำแหน่งอธิการ เปลี่ยนเป็นอธิการบดี คณะวิชาวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะ ประกอบด้วย 8 ภาควิชา และ 3 โปรแกรมวิชา
  • พ.ศ.2535-2538 สาขาวิทยาศษสตร์ เพิ่มโปรแกรมวิชาดังนี้ โปรแกรมวิชาชีวิทยาประยุกร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรมและการผลิต) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การควบคุมมลพิษ) โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (การจัดการทรัพยากร)
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาในคณะเป็นการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา 15 โปรแกรมวิชา เปิดสอน 22 วิชาเอก
  • ปีการศึกษา 2546 มีการเลือกตั้งคณะกรรมการโปรแกรมวิชาใหม่ ซึ่งยังคงต้องมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรม 15 โปรแกรมวิชาเป็นกรรมการบริหารคณะ และเปิดสอน 23 วิชาเอก
  • พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎได้ประกาศใช้ ทำให้สถาบันราชภัฏจันทรเกษมยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  • พ.ศ.2548-2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิทยาศาสตร์" ทำให้คณะวิทยาศาสตร์มีการแบ่งส่วนราชการเป็น 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes