คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที ที่ปรึกษา
  ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์ ประธานกรรมการ
  อาจารย์นิยม สุทธหลวง รองประธานกรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร กรรมการ
  รองศาสตราจารย์สมชาย  ปราการเจริญ กรรมการ
  ดร.ชลิต กังวาราวุฒิ กรรมการ
  อาจารย์ตรีพล  สักกะวนิช กรรมการ
  อาจารย์ชัยศิริ สนิทพลกลาง กรรมการ
  อาจารย์สิรินพร บ้านแสน กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง กรรมการและเลขานุการ
  ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวอรทัย พลหงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
  นางกัลญา ชมกลิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
  นายวิรัช ฉัตรประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
  นายสมชาย ทองคำ ผู้ช่วยเลขานุการ
  นายอทิพันธ์ ศรีโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์

   แบบฟอร์มบริการศูนย์คอมพิวเตอร์

  • แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ "คลิกที่นี่"
  • แบบฟอร์มขอติดตั้งซอฟต์แวร์ "คลิกที่นี่"
  • แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ "คลิกที่นี่"
  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes