ศูนย์การเรียนรู้ STEM

   

  คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ STEM

  อาจารย์ ประธานกรรมการ (หัวหน้าศูนย์)
  อาจารย์ รองประธานกรรมการ
  อาจารย์ กรรมการ
  อาจารย์ เลขานุการ
  นางสาว ผู้ช่วยเลขานุการ

  คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ STEM

  • คำสั่ง ....../2560

   

  Fan page ศูนย์การเรียนรู้ STEM

   

  คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที ที่ปรึกษา
  ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์ ประธานกรรมการ
  อาจารย์นิยม สุทธหลวง รองประธานกรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร กรรมการ
  รองศาสตราจารย์สมชาย  ปราการเจริญ กรรมการ
  ดร.ชลิต กังวาราวุฒิ กรรมการ
  อาจารย์ตรีพล  สักกะวนิช กรรมการ
  อาจารย์ชัยศิริ สนิทพลกลาง กรรมการ
  อาจารย์สิรินพร บ้านแสน กรรมการ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง กรรมการและเลขานุการ
  ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวอรทัย พลหงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
  นางกัลญา ชมกลิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
  นายวิรัช ฉัตรประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการ
  นายสมชาย ทองคำ ผู้ช่วยเลขานุการ
  นายอทิพันธ์ ศรีโพธิ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์

   แบบฟอร์มบริการศูนย์คอมพิวเตอร์

  • แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ "คลิกที่นี่"
  • แบบฟอร์มขอติดตั้งซอฟต์แวร์ "คลิกที่นี่"
  • แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ "คลิกที่นี่"

      ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

   

  คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

  อาจารย์ชัยศิริ สนิทพลกลาง ประธานกรรมการ (หัวหน้าศูนย์ฯ)
  อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์ รองประธานกรรมการ
  อาจารย์สายพิณ ม่วงนา กรรมการ
  อาจารย์พรเทพ ชมชื่น กรรมการ
  อาจารย์กฤติยา ศรีบุญเพ็ง กรรมการ
  ดร.พัทธดนต์ สุขพันธ์ กรรมการ
  ผศ.ดร.ตฤณกร เกตุกุลพันธ์ กรรมการ
  ดร.ชลิต กังวาราวุฒิ กรรมการ
  ผศ.กนิษฐา อ่อนศิริ กรรมการ
  ผศ.สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้น กรรมการ
  ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์ กรรมการ
  อาจารย์วิธิดา สิริทรัพย์เจริญ กรรมการ
  อาจารย์คนึงนิต ปทุมมาเกษร กรรมการ
  ดร.ภาคภูมิ มุกดาสนิท กรรมการ
  ผศ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง กรรมการ
  อาจารย์ชญานี อำ่ประชา กรรมการ
  ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา กรรมการ
  ดร.วีระพงศ์ รุกขพันธ์ กรรมการ
  อาจารย์วิศรุต คล้ายแจ้ง กรรมการและเลขานุการ
  นางสาวประภาพันธ์ สาคร ผู้ช่วยเลขานุการ

  คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

   

  เว็บไซต์ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes