านสารบรรณ

  หนังสือภายใน

  • บันทึกข้อความทั่วไป
  • บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมและขอไปราชการตามโครงการ
  • บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ กรณีอบรม/สัมมนา
  • บันทึกข้อความกำหนดผู้รักษาราชการแทนประธานหลักสูตร
  • การขอตำแหน่งผลงานทางวิชาการ

   หนังสือภายนอก

  • เอกสารราชการแจ้งเวียนสาขาวิชาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์
  • หนังสือเชิญวิทยากร
  • หนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน

  แบบฟอร์มต่างๆ 

  ใบลาพักผ่อน (ประธานหลักสูตร)
  ใบลาพักผ่อน (อาจารย์/เจ้าหน้าที่)
  ใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว (ประธานหลักสูตร)
  ใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว (อาจารย์/เจ้าหน้าที่)
  ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  ใบลาอุปสมบท
  ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  แบบรายงานผลการศึกษา
  ใบลาไปต่างประเทศ
  ใบลาออกจากราชการ
  ใบค่า่ใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
  - ขอไปราชการ [doc] / [PDF]
  แบบรายงานการเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
  ใบขอยกเลิกวันลา
  ใบขอใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
  ขอหนังสือรับรอง
  แบบคำขอใช้บริการยานพาหนะในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes