แบบฟอร์มสำหรับบุคลากร
   
  - ใบลาพักผ่อน (ประธานหลักสูตร)
  - ใบลาพักผ่อน (อาจารย์/เจ้าหน้าที่)
  - ใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว (ประธานหลักสูตร)
  - ใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว (อาจารย์/เจ้าหน้าที่)
  - ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  - ใบลาอุปสมบท
  - ใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
  - แบบรายงานผลการศึกษา
  - ใบลาไปต่างประเทศ
  - ใบลาออกจากราชการ
  - ใบค่า่ใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
  - ขอไปราชการ [doc] / [PDF]
  - แบบรายงานการเข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
  - ใบขอยกเลิกวันลา
  - ใบขอใช้บริการกองบริหารงานบุคคล
  - ขอหนังสือรับรอง
  - แบบคำขอใช้บริการยานพาหนะในกรุงเทพฯและปริมณฑล
  - แบบขออนุญาตเช่ารถยนต์โดยสารใช้ในราชการ "แบบฟอร์ม" "ขั้นตอนการเบิกจ่าย"
  - แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567
  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes