แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

   งานวิชาการ

   

  านประกันคุณภาพการศึกษา

  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 "คลิกที่นี่"

   

  านนโยบายและแผน

  > กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเรกษม

  ประกาศ/คำสั่ง/เกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณ

  คู่มือ/แบบฟอร์ม

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

  แบบฟอร์มประกอบการเบิก-จ่าย

   

  ศูนย์คอมพิวเตอร์

  • แบบฟอร์มการขอประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ "คลิกที่นี่"
  • แบบฟอร์มขอติดตั้งซอฟต์แวร์ "คลิกที่นี่"  (ขอความอนุเคราะห์แนบซอฟต์แวร์ที่ให้ดำเนินการติดตั้ง)
  • แบบฟอร์มขอพื้นที่เว็บไซต์ (Website) "คลิกที่นี่"
  • แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ "คลิกที่นี่"
  • แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ "คลิกที่นี่"

   

  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes