เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

   

  ที่ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ไฟล์ดาวน์โหลด
  1  เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 30 เมษายน -วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
  2  Files เอกสารประกอบการประชุมวันที่ 30 เมษายน -วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
  3  ทบทวนแผนกลยุทธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2565

  4

   ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คณะวิทยาศาสตร์
   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  5  แนวทางการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 8)

  6

   แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตร์
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   (เอกสารหมายเลข 9)

  7

   เอกสารการนำเสนอยุทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ดร.เอนก เทียนบูชา 
   1.PDF  2.Powerpoint

   

  8

   หลักเกณฑ์อัตราการตั้งเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes