การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2

(The 2nd CRU-National Conference in Science and Technology : NCST 2nd 2019) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

ชื่อโครงการ :  การจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

ระยะเวลาการดำเนินการ : 6 มิถุนายน 2562

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สถานที่ดำเนินการ : อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 หลักการและเหตุผล (About conference)

   

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จะดำเนินการจัดการประชุมวิชาการจะจัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานครฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์และบุคคลทั่วไปจากสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงาน ทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำเสนอผลงานวิจัย ได้นำเสนอผลงานการวิจัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัยระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นกิกรรมที่ช่วยจะผลักดันคุณภาพงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการด้านวิชาการ ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้อย่างดี
     การประชุมวิชาการประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โดยวิทยากรพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้ส่งบทความในรูปแบบการนำเสนอปากเปล่า (Oral presentation) บทความทุกบทความจะถูกพิจารณา เสนอแนะ ในการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความถูกต้อง สมบูรณ์ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่นำเสนอ หรือเกี่ยวข้อง จำนวนสองท่าน ทุกบทความที่ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อการนำเสนอจะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (CRU-NCST-2nd proceeding) สำหรับบทความที่นำเสนอและได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติม เนื้อหา ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศและต่างประเทศ
    2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน
    3. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างกัน 
    4. เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย

 

 วัน และสถานที่การจัดประชุม

     วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

 รูปแบบการจัดประชุม (Pattern of conference)

     1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Lecture)
     2. การนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation)

 

 ขอบเขตหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (Related topics)

    1. ด้านวิทยาศาสตร์
        1.1 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม มัลติมีเดียเกมส์ ปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลขนาดใหญ่
        1.2 คณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้แบบจำลอง
        1.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและวัสดุวิศวกรรม
        1.4 วิทยาศาสตร์การกีฬาและกายภาพบำบัด
        1.5 เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
        1.6 ชีววิทยาและระบบของสิ่งมีชีวิต
        1.7 เคมีอุตสาหกรรมนวัตกรรมสมุนไพรและวิทยาการเครื่องสำอางค์
        1.8 นวัตกรรมทางด้านพลังงาน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การสำรวจภาพถ่ายดาวเทียม วิศวกรรมโยธา
        1.9 เทคโนโลยีการผลิต ห่วงโซ่อุปทาน และการใช้ระบบอัจฉริยะในงานอุตสาหกรรม
        1.10 ฟิสิกส์ประยุกต์ เทคโนโลยีรังสี และการประยุกต์ใช้ควอนตัม
        1.11 ระบบเครือข่ายการสื่อสาร นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
        1.12 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    2. ด้านบริหารธุรกิจ
        2.1 เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ แนวโน้มทางการเติบโตของภาคธุรกิจและชุมชน
        2.2 ระบบหุ้นออนไลน์ แบบจำลองการทำนายแนวโน้มทางการเงินและการลงทุน
        2.3 บัญชี การตรวจสอบภาคุตสาหกรรม การคลัง และการประเมินสินทรัพย์ 
        2.4 นวัตกรรมการใช้สื่อออนไลน์และสิ่งตีพิมพ์ การสร้างเรื่องราวสะท้อนเหตุการณ์ ศิลปการแสดง 
        2.5 การวิจัยทางการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์ปัจจัยจากข้อมูล การสร้างความยั่งยืนของชุมชน
        2.6 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบดิจิทัล รูปแบบธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ ความปลอดภัยของการทำธุรกรรมออนไลน์ และธุรกิจอัจฉริยะ
        2.7 เทคนิคการขาย การตลาดออนไลน์ การใช้บอทในการแนะนำสินค้า และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
        2.8 นวัตกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว การโรงแรม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
        2.9 ทักษะการเป็นผู้นำ ศิลปะในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับศตวรรษที่ 21 และการใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์คุณลักษณะของมนุษย์
        2.10 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    3. ด้านการศึกษา
        3.1 การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการศึกษา การใช้ปัญญาประดิษฐ์กับการศึกษา ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเทคโนโลยีการศึกษา 
        3.2 เทคนิคการสอนแบบเชิงรุก การเรียนรู้แบบใช้การตั้งคำถาม การเรียนรู้แบบใช้โครงงาน การเรียนรู้แบบใช้โจทย์วิจัย
        3.3 การสร้างสื่อประสม การ์ตูน การออกแบบบทเรียน การออกแบบการเรียนการสอน
        3.4 จิตวิทยากับความเป็นครู การฝึกจิตและสมาธิ และการออกแบบทดสอบทางจิตวิทยา 
        3.5 ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 การออกแบบหลักสูตรกับการพัฒนาชุมชน และการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการการทำงาน 
        3.6 การสอนปฐมวัย การวัดผลการเรียนรู้ เทคนิคการเขียนตำรา เทคนิคการสอนวิชาทางด้านการคำนวณ
        3.7 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนแบบสองภาษา การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง
        3.8 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 อัตราค่าลงทะเบียน

    1. ค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอบทความ บทความละ 2,000 บาท
    2. ค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม     ท่านละ 500 บาท

 

 กำหนดการดำเนินงาน

    ผู้ประสงค์จะนำเสนอผลงานวิจัย ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนบทความวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งจัดพิมพ์ตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยมีกำหนดการดำเนินงาน ดังนี้

รายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลา
1. ส่งผลงานแบบฉบับเต็ม (Full Paper)  ภายใน 7 พฤษภาคม 2562
2. แจ้งผลการพิจารณาบทความ
    (ภายใน 7 วันหลังจากได้รับผลงาน)
ภายใน 14 พฤษภาคม 2562
3. วันสุดท้ายของการแก้ไขบทความฉบับเต็ม
    (ภายใน 7 วันหลังจากได้รับการตอบรับ)
ภายใน 22 พฤษภาคม 2562
4. ประกาศผลการพิจารณาบทความ
    พร้อมแจ้งกำหนดการและแบบฟอร์มการชำระเงิน
    (ภายใน 3 วันหลังจากได้รับบทความฉบับแก้ไข)
ภายใน 25 พฤษภาคม 2562
5. วันประชุมวิชาการ 6 มิถุนายน 2562


 วิธีการชำระเงิน

    ชำระเงินภายหลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย
    1. โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 860-0-10803-9 ชื่อบัญชี "นายสมชาย ปราการเจริญ และ นายพัทธดนย์ สุขพันธุ์ เพื่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา
    2. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มการโอนเงินที่ได้รับการตอบรับ พร้อมชื่อ-สกุล มายัง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
    3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

    1. ผลงานวิจัยของ คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป จากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน ของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เข้านำเสนอผลงานวิจัยได้รับการเผยแพร่  
    2. คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงาน ได้รับประสบการณ์นการนำเสอนผลงานต่อที่ประชุมสัมมนา และผู้เสนอผลงานได้รับการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ
    3. คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป ที่เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน
    4. ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมเสนอผลงาน ในที่ประชุมวิชาการ ได้รับการสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผแพร่ในรูปแบบที่เป็นเอกสารทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับ
    5. คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บุคคลทั่วไป ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น สามารถนำไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ต่อไป
    6. ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
    2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ    ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    1. เกี่ยวกับการส่งบทความ
        - รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ปราการเจริญ  โทรศัพท์ 093-306-4752
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
        - ดร.ภาคภูมิ  มุกดาสนิท     โทรศัพท์ 086-829-9644
        - ดร.ไพโรจน์  สมุทรักษ์     โทรศัพท์ 081-382-6529
    2. เกี่ยวกับการชำระเงิน
        - ดร.พัทธดนย์ สุขพันธ์    โทรศัพท์ 086-899-2797
          E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  QR CODE