กำหนดการ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2

(The 2nd CRU-National Conference in Science and

Technology: NCST 2nd 2019)

ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

ณ อาคาร   28 ชั้น 2-6  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

--- ช่วงเช้า ---

   08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

   09.00 – 09.10 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
กล่าวรายงาน โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ประธานดำเนินการ)

   09.10 – 09.30 น.

ชมวิดิทัศน์แสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   09.30 – 11.30 น.

กล่าวเปิดการประชุมวิชาการโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
บรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายกสมาคมสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย
(สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
หัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ผลกระทบต่อการจัดการศึกษา”

   11.30 – 12.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ

   12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

--- ช่วงบ่าย ---

   13.30 – 16.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับชาติ (ต่อ)

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม