ตารางนำเสนองานวิชาการ

National Conference on Science and Technology at Chandrakasem Rajabhat University

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

กลุ่ม Computer and Technology 1

ณ ห้องนำเสนอ 2831 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Session Chair: รศ.ธวัชชัย งามสันติวงศ์  Co-chair: อาจารย์ณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม Reserved Chair: ผศ.ดร.จันทรัตน์ กิ่งแสง

 

เวลา รหัสบทความ ชื่อผู้นำเสนอบทความ ชื่อบทความ
10.45-11.00 S-03 ปิ่นปินัทธ์ วีระพันธ์
ณภัทร แก้วเผือก
นภัสสร ทองขวัญ
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือในการเปรียบเทียบราคาสินค้าสำหรับห้างสรรพสินค้าในระแวกใกล้เคียง
11.00-11.15 S-13 พึงพิศ พิชญ์พิบุล
อังศนา พงษ์นุ่มกูล
จักรี พิชญ์พิบุล
อัญชลี ทิพย์โยธิน
การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
11.15-11.30 S-14 ธวัชชัย ทองคำ
กฤติกา สังขวดี
ระบบแสดงตำแหน่งร้านฟิตเนสในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกด้วย กูเกิลแมพเอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
11.30-11.45 S-15 วิจิตร จารุโณประถัมภ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
11.45-12.00 S-16 วิจิตรา มนตรี การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชมจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 S-17 กรรณิกา แสงทอง
ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
การพัฒนาระบบจัดการคลังสินค้าโดยใช้คิวอาร์โค้ด
13.15.13.30 S-23 ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น
สำราญ ไชยคำวัง
ศรีนวล ฟองมณี
การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
13.30-13.45 S-25 สุรกิจ กลิ่นทอง การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ป่าทับกวาง แปลงที่ 2 จังหวัดสระบุรี
13.45-14.00 S-34 สุดารา คล้ายมณี
วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์
ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม
14.00-14.15 S-36 อรชุน พงษ์ปวน
กิตติมล กีรติประยูร
เครื่องจ่ายอาหารสัตว์เลี้ยงกึ่งอัตโนมัติผ่านอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง
14.15-14.30 S-37 ณัฐพล อำพันแสง
สิริพงษ์ เกียรติพิทักษ์สุข
ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล
กรมวุฒิ นงนุช
ระบบสั่งงานด้วยเสียงบนเทคโนโลยีสรรพสิ่งเพื่อประยุกต์ควบคุมมอเตอร์ในงานด้านการเกษตรกรรม
14.30-14.45 S-38 สุวุฒิ ตุ้มทอง
ณิชานันท์ สมัครไทย
การพยากรณ์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อสมรรถนะของนักศึกษา ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ กรณีศึกษานักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
14.45-15.00 S-39 ธานิล ม่วงพูล
ภาสกร  รื่นเกิด
ฟาริดา  พรชัยภูมิ
ระบบแจ้งเตือนตำแหน่งของรถจักรยานยนต์ผ่านไลน์แอปพลิเคชัน

 

กลุ่ม Computational Mathematics and Statistics

ณ ห้องนำเสนอ 2840 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

Session Chair: ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช Co-chair: ดร.สิริทิพ วะศินรัตน์ Reserved Chair: ผศ.กนิษฐา อ่อนศิริ

 

เวลา รหัสบทความ ชื่อผู้นำเสนอบทความ ชื่อบทความ
10.45-11.00 S-21 นราธิป อิสรานุสรณ์  ตัวแบบสโทแคสติกสำหรับราคาสินทรัพย์และการประยุกต์ใช้ประมาณราคาทองคำ
11.00-11.15 S-29 ชฎาวรรณ หาญชู
รัตติยา ฤทธิช่วย
อรอุมา รักษาชล
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์สำหรับควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าด้วยการล้างมือ
11.15-11.30 S-31 ณัฐวุฒิ  สุขสบาย
อนุสรณ์  จิตมนัส
ณัฏฐิณีย์  คงนวล
การสร้างแบบจำลองกำหนดการเชิงเส้น เพื่อหากำไรสูงสุดของการขายอิฐดินเผาและใช้โปรเเกรม Wolfram Mathematica ในการตรวจสอบหากำไรสูงสุด
11.30-11.45 S-44 ศักดิ์สิทธิ์ กวนพา
วรัญญา ปุณณวัฒน์
บริบูรณ์ ปิ่นประยงค์
ระบบวิเคราะห์สินค้าคงคลังสำหรับศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคด้วยการพยากรณ์และการจำลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์โล
12.00-12.15 S-62 พงษ์พันธ์  บุญสรรค์
ปาริชาติ  ภูภักดี
การแบ่งพื้นที่ในภาพโดยอาศัยการลดมิติแบบไม่เชิงเส้น

 

กลุ่ม Communication, Finance, Accountancy, Business and Economics 1

ณ ห้องนำเสนอ 2841 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Session Chair: ผศ.ดร.ณัทณรงค์ จัตุรัส Co-chair: รศ.มุกดา  ศรียงค์ Reserved Chair: ดร.ลวัณกร มุกดาสนิท

 

เวลา รหัสบทความ ชื่อผู้นำเสนอบทความ ชื่อบทความ
10.45-11.00 B-01 เบญจรี พูนวศินมงคล ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการของลูกค้า กรณีศึกษาร้านตัดชุดแบบวัดตัวตัด (Tailor Made) ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
นลินี เหมาะประสิทธิ์
11.00-11.15 B-02 พัชราภรณ์  พิมพ์สุวรรณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
11.15-11.30 B-03 ฐิตาภา บำรุงศิลป์ แนวทางการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนลาวเวียง อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ดวงพร กาซาสบิ
พิศมัย จัตุรัตน์
ฉัตรมงคล จันทราทิพย์
11.30-11.45 B-04 ลลิตา พูลสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้บัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา : ลูกค้าธนาคารกรุงไทย   
สัณหะ เหมวนิช
11.45-12.00 B-06 จุฑาทิพย์ หมื่นแก้ว การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย
12.00-12.15 B-07 ชยาภพ ภูมิเหล่าแจ้ง การศึกษาเปรียบเทียบการรับบทบาทในเกม MOBA กับรูปแบบภาวะผู้นำ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45-13.00 B-08 ปิยะ บุญพิทักษ์ การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์
ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ
13.00-13.15 B-09 อดิเทพ ครุฑธามาศ ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
13.15-13.30 B-10 วรวุฒิ  ภักดีบุรุษ การสื่อสารแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
13.30-13.45 B-11 สุธีรา พฤกษศิริกุล ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผกา ผันดินแดง
ชลธิชา ทิพย์ประทุม
13.45-14.00 B-12 ชลธิชา ทิพย์ประทุม กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพลิกผันทางดิจิทัลของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
14.00-14.15 B-13 สุกัญญา วงศ์เจริญชัยกุล แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ภฤศญา ปิยนุสรณ์  
14.15-14.30 B-14 อับดุลรอนี  สาแมง การวิเคราะห์และพัฒนาชุดสี ที่สร้างแรงกระตุ้นในกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์กาแฟ
จิรนัยน์  ยอดดี
ศรัณยู  บุตรโคตร
14.30-14.45 B-16 พงศ์ศิษฏ์ สอนเฉลิม อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 4.0
ของที่ทำการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
14.45-15.00 B-17 ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรายวิชาการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15.00-15.15 S-20 กนกกาญจน์ ดีแปง
ภัทรพล ชุ่มมี
ปัจจัยในการฝึกอบรมที่มีต่อประสิทธิผลการฝึกอบรมของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี (HSIL) จังหวัดสระบุรี
15.15-15.30 B-33 ทศพล  ขจรบุญ
สัณหะ เหมวนิช
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลับภูมิลำเนาของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาร์ในจังหวัดสมุทรสาคร

กลุ่ม Communication, Finance, Accountancy, Business and Economics 2

ณ ห้องนำเสนอ 2851 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Session Chair: ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ Co-chair: ผศ.ดร.สิทธิ วงศ์ทองคำ Reserved Chair: ดร.อาจารีย์ ประจวบเหมาะ

 

เวลา รหัสบทความ ชื่อผู้นำเสนอบทความ ชื่อบทความ
10.45-11.00 B-18 ชยุตม์ วะนา
ชมพูนุท ผลกล้วย
สุรินทร์ สมคำ
พงษ์รัตน์ วิสิทธิ์
พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียมของชาวกรุงเทพมหานคร ในย่านสุขุมวิท
11.00-11.15 B-19 ปรารถนา ประทุมขัน ส่วนประสมทางการสื่อสารการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก
11.15-11.30 B-20 พิชญาภา เภตรานุวัฒน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
11.30-11.45 B-21 คณิต สุขรัตน์ การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.45-13.00 B-23 อนุสรณ์ บุญปู่ การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : ขอบเขตความรู้การลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมบริการของไทย
13.00-13.15 B-24 วีระวัฒน์ ยาวงษ์
สัณหะ เหมวนิช
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
13.15-13.30 B-25 ยุทธศิลป์ เข็มพิลา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
13.30-13.45 B-26 วิมลมาศ โสธรศักดิ์ ปัจจัยที่กำหนดความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13.45-14.00 B-27 ธนภัทร ศรีกล่ำ
พุฒิพัฒน์ ทวีวิชรพัฒน์
ชยันต์ พิภพลาภอนันต์
วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดทำแผนที่เดินเรือ กรณีศึกษา: แผนที่เดินเรือหมายเลข 156 และ 307A
14.00-14.15 B-28 อรนาวิน สถิตย์สุขเสนาะ
วรดี จงอัศญากุล
การศึกษาอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าประเภท Gold D
14.15-14.30 B-29 ปฏิมากร ปริเทสาโน
อินทิรา สาธร
ธารวิมล ตันยอด
อภิญญา บุญเจริญ
รุ่งรัตน์ เนติ
ณัฐวรรณ พิมลวิทยา
สุภาพันธุ์ สายทองอินทร์
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในและการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
14.30-14.45 B-30 ชัยวุฒิ อยู่ดี
ถวิล นิลใบ
การกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากเหตุละเมิด โดยวิธี Hedonic Price
14.45-15.00 B-31 ชวัลญา ปิ่นทอง
ศิวพงศ์ ธีรอำพน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 
15.00-15.15 B-32 ธนาภรณ์ จิตธนะสุวรรณ
ศิวพงศ์ ธีรอำพน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์กับดัชนีราคาหลักทรัพย์กลุ่มน้ำมันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15.15.15.30 S-32 ภควัต รัตนราช
จุไรรัตน์ ทองคำชื่นวิวัฒน์
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายสะท้อนตัวตนของเยาวชน

กลุ่ม EduTech, Work-integrated Learning and Education

ณ ห้องนำเสนอ 2852 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Session Chair: รศ.ดร.พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ Co-chair: ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์  Co-chair: อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

Reserved Chair: ดร.ศุภรางค์ เรืองวานิช

 

เวลา รหัสบทความ ชื่อผู้นำเสนอบทความ ชื่อบทความ  
10.45-11.00 E-01 สายฝน ชวรางพงษ์ การเปรียบเทียบทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วัสดุรอบตัว โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
ประสิทธิ์ ปุระชาติ  
วันวิสาข์ ลิจ้วน  
วันทนี ปานเจริญ  
11.00-11.15 E-02 วรารัตน์ เหมือนเพ็ชร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
วันวิสาข์ ลิจ้วน  
กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์  
11.30-11.45 E-04 ยุพิน  รสภา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT ร่วมกับสื่อสังคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  
11.45-12.00 E-05 ชิดชนก นวมงคล การใช้ภาษาอุปลักษณ์ในพาดหัวโฆษณาประเภทหมวดเครื่องสำอางที่ปรากฏในนิตยสารสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย  
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.45-13.00 E-06 ณัฐพล ธนเชวงสกุล การจัดการเรียนรู้แบบภควันตวิทยาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
13.00-13.15 E-07 โอปอ  กลับสกุล การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ปุณณภา  เบญจเสวี  
13.15-13.30 E-08 วิชัย  จิตต์ประสงค์ การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการสร้างหุ่นยนต์สมองกลอัจฉริยะเดินตามเส้นผลิตพลังงานเพื่ออนาคต สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  
13.30-13.45 E-09 นุชจรี บุญเกต ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
สมเกียรติ เพ็ชรมาก  
13.45-14.00 E-11 เล็กฤทัย ขันทองชัย การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ผ่านห้องเรียนเสมือนผสานเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
14.15-14.30 E-15 นพรัตน์ ศุทธิถกล ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของประเทศที่มีความโดดเด่นในเอเชีย  
 
14.30-14.45 E-16 นพรัตน์ ศุทธิถกล ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำนันทนาการ  

กลุ่ม Computer and Technology 2

ณ ห้องนำเสนอ 2861 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

Session Chair: ดร.อายุทธ์ เรืองทอง Co-chair: อ.บุญชม สุดจิตต์ Reserved Chair: ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร

                                                                              

เวลา รหัสบทความ ชื่อผู้นำเสนอบทความ ชื่อบทความ
11.00-11.15 S-42 ชลิดา จันทจิรโกวิท การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
11.15-11.30 S-43 ชลิดา จันทจิรโกวิท
ผศ.วิจิตรา มนตรี
อนุสรณ์ ใจแก้ว
กฤษณะ สมควร
ประสิทธิ์ สารภี
การพัฒนาแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
11.30-11.45 S-48 ปิติภูมิ กีรติธร ผลการเรียนผ่านบทเรียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อความสามารถในการเขียนโปรแกรม
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
11.45-12.00 S-49 นวัฒกร โพธิสาร
วิจิตรา โพธิสาร
โกเมท จันทรสมโภชน์
สันติ ครองยุทธ
มัญญนา จำปาเทศ
สื่อประสมสำหรับการตลาดออนไลน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 S-51 อดิศักดิ์ อินโอ้ไพโรจน์ สมุทรักษ์ การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับเยาวชน
13.15-13.30 S-52 นพรัตน์  บัววันศุภรัตน์   อาสานอกไพโรจน์ สมุทรักษ์ การพัฒนาเกม 3 มิติ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
13.30-13.45 S-54 อรรณพ กางกั้น การพยากรณ์อนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล
13.45-14.00 S-58 ประดิษฐ์ ศรีโสภา
เสกสรร ศิวิลัย
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมภายในห้องแม่ข่ายด้วย NETPIE และ LINE Application
14.00-14.15 S-59 พัทธ์ธรนันทน์ เหมือนมี
เสกสรรค์ ศิวิลัย
การพัฒนาระบบโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะด้วย NETPIE
14.15-14.30 S-63 พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และลดต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโรงคัดคุณภาพข้าว
14.30-14.45 S-68 ธนประสงค์ อยู่พิศิษฐ์ไตรวัติ
อารมย์ จันทะสอน
วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการศึกษาการระบาดของโรคแส้ดำอ้อยในอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

 

กลุ่ม Biological Chemical and Environmental Science

ณ ห้องนำเสนอ 2862 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Session Chair: ผศ.ดร.ดวงพร กาซาสบิ Co-chair: ผศ.รัฐพล ศรประเสริฐ Reserved Chair: ดร.สุกานดา ไชยยง

 

เวลา รหัสบทความ ชื่อผู้นำเสนอบทความ ชื่อบทความ
10.45-11.00 S-01 นลัทพร รัตนตรัยวงศ์
วาสนา เครืออินตา
สาคเรศ ธาราศรี
อรอินทุ์ ประไชโย
ปริตา ธนสุกาญจน์
ปุณฑริกา รัตนตรัยวงศ์
การยืดอายุนมพาสเจอร์ไรส์ด้วยกระบวนการแปรรูปแบบความดันสูง
11.00-11.15 S-10 นภาดา วิเชียรพงษ์
อัญมณี ตุลาพันธ์
การเพิ่มอัตราการละลายของยาเมเฟนามิคแอซิดด้วยเทคนิคโซลิดดิสเพอร์ชัน
11.15-11.30 S-18 วสุกาญจน์ ดีวรรณ์
ดรรชนี เอมพันธุ์
การพัฒนาสวนรุกขชาติปรุใหญ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
11.30-11.45 S-30 กิตติพล กสิภาร์
รัฐพล  ศรประเสริฐ 
อนงคณ์ หัมพานนท์
การพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและกฎของเมนเดล ด้วยศูนย์การเรียนของนักศึกษาปี 1
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11.45-12.00 S-46 รัตนนุช จันทร์เพ็ญ
ธิติมา เกตุแก้ว
ปราณี แซ่เจ็ง
ประสิทธิภาพของเม็ดไคโตซานชนิดผสมในการกำจัดสีย้อมชนิดรีแอคทีฟ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 S-50 สุวิจักขณ์ สมจินดา
ดุสิต อธินุวัฒน์
วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ
พัฒนาฟิล์มบางเซลลูโลสยืดอายุการเก็บรักษาและส่งเสริมความต้านทานโรคหลังการเก็บเกี่ยวของพริกหวาน
13.15-13.30 S-53 ปิยพร ศรีสม
วลีพรรณ รกิติกุล
จินดา ศิริตา
ปิยดา ยศสุนทร
สุภาวดี แก้วพามา
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่ซาง (Dendrocalamus sp.)
13.30-13.45 S-56 Naphat Detchaipitak   Vorakamol BoonyayothinWantanee Phanprasit  Chaiyanun Tangtong     Natnaree Aimyong การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสปรอทของพนักงานทำความสะอาดเครื่องจักรอุตสาหกรรมในช่วงการปิดซ่อมบำรุงใหญ่
13.45-14.00 S-60 กันตพงษ์ แก้วกมล
เบญญา เชิดหิรัญกร
ดุสิต  อธินุวัฒน์
ผลของความเครียดจากเกลือต่อการสะสมโซเดียมและโพแทสเซียมในทุเรียน
14.00-14.15 S-65 ประสิทธิ์  ปุระชาติ การบำบัดน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ฟางข้าว
14.15-14.30 S-66 นิธินันท์ ลิบลับ
อนันท์ เชาว์เครือ
การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมดิบของฟาร์มโคนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
14.30-14.45 S-67 นิธินันท์ ลิบลับ
อนันท์ เชาว์เครือ
การประเมินคาร์บอนฟุตปริ้นท์ในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

 

กลุ่ม Industrial Physics and Mechatronics

ณ ห้องนำเสนอ 2871 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

Session Chair: ผศ.ดร.วีรพล จิรจริต Co-chair: ผศ.ดร.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ Reserved Chair: ดร.ไตรทศ งามปิติพันธ์

 

เวลา รหัสบทความ ชื่อผู้นำเสนอบทความ ชื่อบทความ
10.45-11.00 S-04 ฐานันดร เรือนก้อน การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยใช้การควบคุมคุณภาพทางสถิติในขั้นตอนการขึ้นรูปกล่องของกล่องบรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อ
11.00-11.15 S-07 ชัชวาล พูลลาภพานิช
คมวุธ วิศวไพศาล
การประยุกต์สูตร Beam Formula ออกแบบกำแพงกันดินเสาเข็มเสียบแผ่นผนังแบบคานยื่น
11.30-11.45 S-09 จุฑาภรณ์ วรรณภูมิ
ทิพย์สุดา ไชยไพบูลย์วงศ์
มนู เฟื่องฟุ้ง
ล็อคอินแอมพลิไฟเออร์ต้นทุนต่ำ สำหรับสแกนนิงโพรบไมโครสโคปี

 

กลุ่ม Food, Health and Sports

ณ ห้องนำเสนอ 2872 อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

                                                           

Session Chair: ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา Co-chair: ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ Reserved Chair: ดร.เอกรัตน์ อ่อนน้อม

                                                           

เวลา รหัสบทความ ชื่อผู้นำเสนอบทความ ชื่อบทความ
10.45-11.00 S-02 วิบูลพร วุฒิคุณ
รัชนิกร กุสลานนท์
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์การนวดด้วยตัวเองจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.00-11.15 S-19 อารมณ์ นาวากาญจน์
ปภาดา นาวากาญจน์
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฟิตเนสเซ็นเตอร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
11.15-11.30 S-22 ชัยสิทธิ์ โตวรขจรกุล
สุมาลี พุ่มภิญโญ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในกรุงเทพ
11.30-11.45 S-24 อารมณ์ นาวากาญจน์
ปภาดา นาวากาญจน์
การพัฒนาแบบวัดความสนุกสนานในการเรียนกิจกรรมกีฬา
11.45-12.00 S-26 อารมณ์ นาวากาญจน์ กลวิธีทางจิตวิทยาของนักกีฬาในการพัฒนากีฬาจังหวัด
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.15 S-28 พรกมล ล้อธรรมวงศ์
วรกมล บุณยโยธิน
สุทธินันท์ ฉันท์ธนกุล
ประมุข โอศิริ
การยศาสตร์ในผู้ปฏิบัติงานบนปั้นจั่นเหนือศีรษะกรณีศึกษา โรงงานผลิตแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบโลหะ และเหล็กเคลือบสีแห่งหนึ่ง
13.15-13.30 S-33 รวิวรรณ มากสวัสดิ์
ปาริชาต ปรีชามณี
ชลธิชา ศิริ
พิไลวรรณ จันทรังษี
ชาริสา แสงทองอร่าม
นภาพันธ์ โชคอำนวยพร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวแบบแผ่นอบกรอบจากแป้งข้าวกล้องงอก
13.30-13.45 S-35 สายชล ทองคำ
สุชาดา ทองอ้น
ชมพูนุท ผึ่งผาย
พิชญานันท์ การณ์ดี
อัญชลี ไชยวัฒน์
ธนัชพร ลิยงค์
ธนธรณ์ ทองสุข
ผลิตภัณฑ์เยลลี่เสริมสาหร่ายพวงองุ่น
13.45-14.00 S-40 เปรม พิมาย
ชัยรัตน์ ชูสกุล
ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักตัวที่เป็นแรงต้านที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน

 

ห้องนำเสนอ ชั้น กลุ่ม
28313 3 Computer and Technology 1
28403 4 Computational Mathematics and Statistics
28413  4 Communication, Finance, Accountancy, Business and Economics 1
28513 5 Communication, Finance, Accountancy, Business and Economics 2
28523 5 EduTech, Work-integrated Learning and Education
28613 6 Computer and Technology 2
28623 6 Biological Chemical and Environmental Science
28713 7 Industrial Physics and Mechatronics
28723 7 Food, Health and Sports