รูปแบบบทความ (Paper template)

 

   บทความผลงานวิจัยภาษาไทย หรือ อังกฤษ 

        ที่จะนำเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference in Science and Technology) จะใช้รูปแบบบทความ (Paper template) ตัวอักษร (Font) และการอ้างอิง (Reference) ดังนี้ (Template NCST

        ตัวอย่างบทความ  LINK

 

  การส่งผลงาน

     การส่งบทความให้จัดเตรียมบทความส่งในรูปแบบ .doc ไม่ต้องระบุชื่อผ่านทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           พร้อมแนบ ใบสมัครการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ครั้งที่ 2

    ดาวโหลดใบสมัคร [.doc / .pdf]

 

  การพิจารณาผลงาน

    บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการพิจารณานำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่ละบทความจะถูกพิจารณาโดยอาจมีการเสนอแนะให้มีการปรับ ปรุงแก้ไข เพิ่มเติมในบางประเด็นทั้งนี้เพื่อให้บทความมีความถูกต้องและสมบูรณ์ การพิจารณาจะกระทำโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านในรูปแบบปกปิด (Double blind peer review)

       (ทั้้งนี้การดำเนินการประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยไม่เกิน 7 วัน)