กำหนดการส่งบทความ (Important date)

    วันเริ่มรับบทความ : 18 มีนาคม 2562

    วันสุดท้ายการส่งบทความ : 7 พฤษภาคม 2562 17 พฤษภาคม 2562 

    วันสุดท้ายแจ้งรับบทความ : 25 พฤษภาคม 2562

    วันนำเสนอผลงาน : 6 มิถุนายน 2562

--------------------------------------------------------------------------------

  Important date

    Full Paper Due Date : 18 April 2019

    Notification of Acceptance : 7 May 2019 17 May 2019

    Camera ready submission : 25 May 2019

    Conference Date : 6 June 2019