Friday 28 February 2020

" จินตนาการสร้างได้    ที่มัลติมีเดีย "

MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

 การแต่งกายนักศึกษาเตรียมฝึกฯ/เตรียมสหกิจศึกษา/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

นักศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตั้งแต่วันปฐมนิเทศจนสิ้นสุดการเตรียมฝึกฯ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาชาย

 1. ผูกไทน์ของมหาวิทยาลัย,เข็มขัดมหาวิทยาลัย
 2. รองเท้าหนังสีดำเท่านั้น ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ
 3. กางเกงสแล็คเท่านั้น
 4. ต้องมีเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
 5. ทรงผมและหนวดเคราต้องไม่ยาวรุงรัง
 6. ไม่ทำสีผม สีฉูดฉาดที่เห็นเด่นชัด (เช่น แดง เขียว ฟ้า เทา ทอง น้ำเงิน น้ำตาลสว่าง)

 นักศึกษาหญิง

 1. เสื้อไม่รัดรูป
 2. กระโปรงไม่รัดรูป ไม่สั้น  และไม่เอวต่ำ
 3. รองเท้าไม่มีสีสัน ห้ามเปิดส้น และ ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ
 4. ต้องมีเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย สายสีดำ
 5. กระดุมเสื้อ,ตุ๊งติ๊ง,เข็มติดหน้าอกด้านซ้าย ตรามหาวิทยาลัย
 6. ไม่ทำสีผม สีฉูดฉาด ที่เห็นเด่นชัด  (เช่น แดง เขียว ฟ้า เทา ทอง น้ำเงิน น้าตาลสว่าง)


  นักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในวันปฐมนิเทศ  หรือขาดปฐมนิเทศ  
สาขาวิชาจะไม่จัดซ่อมปฐมนิเทศ และให้นักศึกษาดำเนินการยกเลิก (Drop) รายวิชาดังกล่าว

Designed and developed by Kallaya Chomklin, was Minor changed by Y. Kiadtipong