Friday 28 February 2020

" จินตนาการสร้างได้    ที่มัลติมีเดีย "

MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

 อาจารย์ศุภรางค์ เรืองวานิช

ผู้สอนได้จัดเตรียมสำหรับผู้เรียนตาม URL ด้านล่างดังนี้

 

http://www.sc.chandra.ac.th/supparang-r/

Designed and developed by Kallaya Chomklin, was Minor changed by Y. Kiadtipong