Friday 22 November 2019

" จินตนาการสร้างได้    ที่มัลติมีเดีย "

MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

 อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ สมุทรักษ์

 ผู้สอนได้จัดเตรียมสำหรับผู้เรียนตาม URL ด้านล่างดังนี้

 

http://www.sc.chandra.ac.th/phairoj-s/

Designed and developed by Kallaya Chomklin, was Minor changed by Y. Kiadtipong