Friday 28 February 2020

" จินตนาการสร้างได้    ที่มัลติมีเดีย "

MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

 

Q : ไม่มีพื้นฐานมาเลยจะเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ไหม ?

 A: ขอเพียงมีความตั้งใจและมุ่งมั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้จัดเตรียมโครงการพี่สอนน้อง เป็ฯการปรับพื้นฐาน
      พัฒนาทักษะทางซอฟแวร์ โดยมีรุ่นพี่ที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งการใช้ชีวิตในรั้ว
      มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

 Q : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ทำไมถึงรับจำนวนนักศึกษาใหม่เพียง 60 คนต่อปี ?

 A: ปัจจัยจากพื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูง เช่น กล้องถ่ายทำ VDO ความละเอียดสูง , Studio, 
      เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ IMac ทำให้ต้องจำกัดผู้เรียน เพราะหลักสูตรมุ่งเน้นด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้
      การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

 

Q : ชอบ Animation แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ?

A: สาขาวิชาเทคโนโลยีเป็นหลักสูตร ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และความสามารถในการคิด วิเคราะห์
     รูปแบบและสร้างสรรค์ และบัณฑิตที่จบไปมีความต้องการของตลาด Animation

 

Q : วาดรูปไม่เป็นเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ไหม ?

A: เรียนได้ เพราะในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อฝึกทักษะการวาดรูป ที่เป็นพื้นฐานทำให้ผู้เรียนเตรียมพร้อม
     ในการวาดภาพจากความคิด การใช้โปรแกรมในการสร้างสรรค์ผลงาน มัลติมีเดียและผลงาน Animation ที่หลากหลาย

 

Q : สหกิจศึกษา คือ ?

A: นักศึกษาชั้นที่ 4 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สามารถเข้าสู่สหกิจศึกษา ได้ ซึ่งเป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มี
     การผสมผสาน ระหว่างการเรียนของนักศึกษาในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเพื่อให้ได้
     ประสบการณ์ตรง โดยกำหนดให้นักศึกษา ออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในฐานะเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน เต็มเวลา
     เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยกับโลกแห่งความเป็นจริงของการทำงาน
     และการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพ และทักษะด้านการพัฒนาตนเองเป็นการศึกษาที่บูรณาการการเรียนรู้
     ในสถานศึกษา กับการให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ

 

Q : สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียเรียนสนุกจบยากหรือไม่ ?

A: นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 4 ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสำเร็จการศึกษา จะต้องผ่านขั้นตอนของ
     การทำปริญญานิพนธ์ โดยมีขั้นตอนการวิจัยและการสร้างผลงาน โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีนักศึกษาที่สำเร็จ
     การศึกษาได้เกินกว่าร้อยละ 80 % นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้ จึงมีความพร้อมสำหรับตลาดแรงงานของ
     ประเทศไทยและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

   

Q : นักศึกษาสามารถเปลี่ยนกลุ่มเรียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา ได้หรือไม่ ?

A: นักศึกษาทุกคนสามารถเปลี่ยนกลุ่ม เพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ด้วยตนเอง ตามกำหนดตามปฎิทินการศึกษาของภาคเรียนนั้น ๆ
     โดยสามารถดำเนินการได้ทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 และนักศึกษาค้างรุ่น 

 

Q : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนกลุ่มเรียนภาคนอกเวลาราชการได้หรือไม่ ?

A: นักศึกษาภาคในเวลาราชการสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับกลุ่มเรียนภาคนอกเวลาราชการได้ โดยมีค่าบำรุงการศึกษา
     เพิ่มภาคเรียนละ 2,000 บาท โดยหน่วยกิตรวมแล้วไม่เกิน 22 หน่วยกิต
     นักศึกษาภาคนอกเวลาราชการสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับกลุ่มเรียนภาคในเวลาราชการได้ โดยไม่เสียค่าบำรุงการ
     ศึกษาเพิ่ม โดยหน่วยกิตรวมแล้วไม่เกิน 18 หน่วยกิต

 

Q : นักศึกษาดำเนินการติดต่อการขอแก้ผลการเรียน I,FM ได้เมื่อไหร่ ?

A: นักศึกษาที่ได้รับผลการเรียน I,FM ให้นักศึกษาติดต่อผลสอนขอการแก้เกรดภายใน 1 ภาคเรียน หากไม่ดำเนินการ
     ติดต่อภายใน 1 ภาคเรียน ผลการเรียนจะปรับเป็นเกรด F โดยระบบการศึกษาอัตโนมัติ
     เช่น นาย ก ได้รับผลการเรียน I ในภาคเรียนที่ 1/2557  นาย ก ต้องดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนในการปรับแก้ไข
     ผลการเรียนให้เป็นเกรด A-D ภายในภาคเรียนที่ 2/2557  หากหลังจากนี้ผลการเรียนจะเปลี่ยนเป็นเกรด F อัตโนมัติ
     * ผู้สอนจะส่งผลการแก้เกรด I ให้ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 1-10 ของทุกเดือน * 

Q : ผลการเรียน I, FM, F, W ต้องดำเนินการอย่างไรหากได้รับผลการเรียนดังกล่าว และแสดงในทรานสคริปท์หรือไม่?

A: ผลการเรียน I, FM ให้นักศึกษาดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับแก้ไขผลการเรียนเป็นเกรด A-D โดยผล
     การเรียนจะเปลี่ยนแปลงแทนเกรด I, FM  (I: ขาดส่งงาน FM: ขาดสอบปลายภาคเรียน)
     กรณี I รายวิชา MULT หรือรายวิชาอื่นให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
     กรณี FM รายวิชา MULT หรือรายวิชาอื่นที่ไม่ใช่ GE ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นักศึกษายื่นคำร้อง
                    การขอสอบปลายภาคที่ฝ่ายวิชาการของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด
     กรณี FM รายวิชา GE ให้ติดต่อที่สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ชั้น 10 อาคารสำนักงานอธิการบดี)
     ผลการเรียน I,FM ไม่แสดงบนทรานสคริปท์เนื่องจากสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงเกรดได้
     ผลการเรียน F  แสดงบนทรานสคริปท์ เนื่องจากคะแนนผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์การประเมินของรายวิชา 
                            โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวใหม่

     ผลการเรียน W แสดงบนทรานสคริปท์ เนื่องจากการยกเลิกรายวิชาล่าช้ากว่ากำหนดการเปลี่ยนเพิ่ม-ถอนรายวิชา
                             (โดยได้รับสัญลัษณ์ W) โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวใหม่

 

Q : นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเกินหน่วยกิต หรือลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ได้หรือไม่?

A: นักศึกษาที่สามารถลงทะเบียนเกินหน่วยกิตได้ เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 เท่านั้นโดยตารางเรียนและ
     ตารางสอบไม่ทับซ้อนกับรายวิชาอื่น  
     นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิตได้ โดยเขียนแบบฟอร์มคำร้องขอเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
     และดำเนินการตามขั้นตอน แล้วนำไปยื่นที่ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26)
     * แบบฟอร์มขอเรียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต นักศึกษาดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชา *

 

Q : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นนอกจากรายวิชาฝึกประสบการณ์ฯ ได้หรือไม่ ?

A: นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ตามแผนการเรียนที่สาขาวิชาจัดให้นักศึกษา ลงทะเบียนในรายวิชาฝึกประสบการณ์
     วิชาชีพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 5 หน่วยกิต 450 ชั่วโมง โดยนักศึกษาจะปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเต็มเวลา
     ตลอดภาคเรียน  ดังนั้นสาขาวิชาจึงขอสงวนสิทธิ์ ในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มในภาคในเวลาราชการ แต่นักศึกษา
     สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มในกลุ่มภาคนอกเวลาราชการผ่านระบบบริการการศึกษาตามปกติ โดยไม่ต้องยื่น
     คำร้องใดๆ โดยมีหน่วยกิตรวมไม่เกิน 22 หน่วยกิต (หากเกินให้ยื่นคำร้องเพิ่ม)

 

Q : มีอะไรใหม่ใน สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปีการศึกษา 2559 ?

A: สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอน จำนวน 3 ห้อง ได้แก่ห้องปฏิบัติการ
     คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 ห้อง และห้องปฏิบัติการแมคอินทอช 1 ห้อง ซึ่งเมื่อรวมกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
     คณะวิทยาศาสตร์  ทำให้ทางสาขาวิชามีห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการเรียนการสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้น 5  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  
39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-942-6500, 02-942-6800 ต่อ 5023,5025,5026  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed and developed by Kallaya Chomklin, was Minor changed by Y. Kiadtipong