Friday 28 February 2020

" จินตนาการสร้างได้    ที่มัลติมีเดีย "

MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

อบรมเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียสู่ระดับมืออาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  (17 ก.พ.62 และ 24 ก.พ.62)

ประมวลภาพกิจกรรม

Designed and developed by Kallaya Chomklin, was Minor changed by Y. Kiadtipong