Friday 28 February 2020
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

" จินตนาการสร้างได้    ที่มัลติมีเดีย "

MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

 • 2019-05-14  ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
 • 2019-05-02  ปฏิทินการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
 • 2019-02-21  รายชื่อและลำดับที่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 • 2019-02-13  กำหนดส่งรูปภาพบัณฑิต เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560
 • 2019-02-13  การแต่งกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต วันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 
 • 2019-02-13  กำหนดการฝึกซ้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 
 • 2019-02-12  กำหนดการรับจองชุดครุย สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560                        
                        หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และ เลขที่ จษ.xxxxxx/2560 และ ผู้ที่ยื่นเรื่องเลื่อนการเข้ารับในรอบที่ผ่านมา
 • 2018-12-21  กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561(ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการ)
 • 2018-10-09  การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหาร และอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
 • 2018-10-03  กำหนดการโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ด้านไอที (IC3) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคในเวลาราชการ
 • 2018-09-18  ฟรี!!! คอนเสิร์ตวิถีชาวร็อก CRU Musical Crossroad วันเสาร์ที่ 22 กันยายนนี้
 • 2018-09-18  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 /2561
 • 2018-08-27  เพิ่มเติมรอบทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
 • 2018-08-09  กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ปี 1 รหัส 61
 • 2018-06-26  ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561  ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
 • 2018-06-26  กำหนดการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 • 2018-06-26  สอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 

 •  

  ขั้นตอนการขอคำร้องสำเร็จการศึกษา
  ขั้นตอนการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา
  ขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา
  หลักเกณฑ์และขั้นตอนขอเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา
  ขอเรียนเกินหน่วยกิต
  ขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
  ขอลงทะเบียน-ถอนวิชาน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  ขอลงทะเบียนล่าช้า
  ลงทะเบียนร่วมกับวิชาฝึกฯ

  คำร้องขอถอนรายวิชาติด W ย้อนหลัง
  คำร้องขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
  เทียบรหัสวิชาของวิชาหลักสูตรใหม่กับวิชาหลักสูตรเก่า (GE)
  คำร้องทั่วไป (ขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาย้อนหลัง)
  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  กองพัฒนานักศึกษา
  สำนักงานหมวดการศึกษาทั่่วไป (GE)
  กองทุน กยศ/กรอ.
  ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
  ประกันอุบัติเหตุ / สินไหมทดแทน

  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  VISITORS COUNTER

  055389
  Today
  Yesterday
  This Week
  Last Week
  This Month
  Last Month
  All days
  54
  152
  827
  53440
  5327
  6553
  55389

  Your IP: 10.1.4.10
  2020-02-28 03:11

   วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
        ขั้นตอนวิชาวิธีวิจัยฯ (บทที่ 1-3)
        แบบฟอร์มวิธีวิจัยฯ (บทที่ 1-3)

        Template วิธีวิจัยวิทยาฯ (บทที่ 1-3) ปกสีฟ้า 
        คู่มือจัดทำเล่มวิธีวิจัยฯ (บทที่ 1-3)
        ตัวอย่างแบบขออนุมัติสอบ (MT3-1)
   การวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
        ขั้นตอนวิชาวิจัยฯ (บทที่ 1-5)
       
  แบบฟอร์มการวิจัยฯ (บทที่ 1-5)
        Template วิจัยฯ (บทที่ 1-5) ปกสีน้ำเงิน 
        คู่มือจัดทำเล่มวิจัยฯ (บทที่ 1-5)
        ตัวอย่างแบบขออนุมัติสอบ (MT3)
        หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ทดลองสื่อ
  หัวข้องานวิจัยที่ผ่านการอนุมัติ (MT)
   ตารางสอบนำเสนอ (สอบจบ)
         วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (3 บท)
         วิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (5 บท)
    ระบบบริการทรัพยากรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
         
  ค้นหาตัวอย่่างเล่มปริญญานิพนธ์ 
          บริการยืม-คืนตัวอย่างเล่มปริญญานิพนธ์
          ค้นหาอุปกรณ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
          บริการยืม-คืนอุปกรณ์ปฏิบัติการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

   

  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้น 5  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  
  39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ 02-942-6500, 02-942-6800 ต่อ 5023,5025,5026  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Designed and developed by Kallaya Chomklin, was Minor changed by Y. Kiadtipong