Sunday 21 April 2019
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

" จินตนาการสร้างได้    ที่มัลติมีเดีย "

MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

 การแต่งกายนักศึกษาเตรียมฝึกฯ/เตรียมสหกิจศึกษา/การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

นักศึกษารายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตั้งแต่วันปฐมนิเทศจนสิ้นสุดการเตรียมฝึกฯ หรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาชาย

 1. ผูกไทน์ของมหาวิทยาลัย,เข็มขัดมหาวิทยาลัย
 2. รองเท้าหนังสีดำเท่านั้น ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ
 3. กางเกงสแล็คเท่านั้น
 4. ต้องมีเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
 5. ทรงผมและหนวดเคราต้องไม่ยาวรุงรัง
 6. ไม่ทำสีผม สีฉูดฉาดที่เห็นเด่นชัด (เช่น แดง เขียว ฟ้า เทา ทอง น้ำเงิน น้ำตาลสว่าง)

 นักศึกษาหญิง

 1. เสื้อไม่รัดรูป
 2. กระโปรงไม่รัดรูป ไม่สั้น  และไม่เอวต่ำ
 3. รองเท้าไม่มีสีสัน ห้ามเปิดส้น และ ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ
 4. ต้องมีเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย สายสีดำ
 5. กระดุมเสื้อ,ตุ๊งติ๊ง,เข็มติดหน้าอกด้านซ้าย ตรามหาวิทยาลัย
 6. ไม่ทำสีผม สีฉูดฉาด ที่เห็นเด่นชัด  (เช่น แดง เขียว ฟ้า เทา ทอง น้ำเงิน น้าตาลสว่าง)


  นักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในวันปฐมนิเทศ  หรือขาดปฐมนิเทศ  
สาขาวิชาจะไม่จัดซ่อมปฐมนิเทศ และให้นักศึกษาดำเนินการยกเลิก (Drop) รายวิชาดังกล่าว

ขั้นตอนการขอคำร้องสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา
ขอยกเว้น/โอนรายวิชา
ขอเรียนเกินหน่วยกิต
ขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
ขอลงทะเบียน-ถอนวิชาน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ขอลงทะเบียนล่าช้า
ลงทะเบียนร่วมกับวิชาฝึกฯ

คำร้องขอถอนรายวิชาติด W ย้อนหลัง
เทียบรหัสวิชาของวิชาหลักสูตรใหม่กับวิชาหลักสูตรเก่า (GE)
คำร้องทั่วไป (ขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาย้อนหลัง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานหมวดการศึกษาทั่่วไป (GE)
กองทุน กยศ/กรอ.
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประกันอุบัติเหตุ / สินไหมทดแทน

คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
      ขั้นตอนวิชาวิธีวิจัยฯ (บทที่ 1-3)
      แบบฟอร์มวิธีวิจัยฯ (บทที่ 1-3)

      Template วิธีวิจัยวิทยาฯ (บทที่ 1-3) ปกสีฟ้า 
      คู่มือจัดทำเล่มวิธีวิจัยฯ (บทที่ 1-3)
      ตัวอย่างแบบขออนุมัติสอบ (MT3-1)
 การวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
      ขั้นตอนวิชาวิจัยฯ (บทที่ 1-5)
     
แบบฟอร์มการวิจัยฯ (บทที่ 1-5)
      Template วิจัยฯ (บทที่ 1-5) ปกสีน้ำเงิน 
      คู่มือจัดทำเล่มวิจัยฯ (บทที่ 1-5)
      ตัวอย่างแบบขออนุมัติสอบ (MT3)
      หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ทดลองสื่อ
 เสนอหัวข้องานวิจัย (ผ่านการอนุมัติ)
 ตารางสอบนำเสนอ (สอบจบ)
       วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (3 บท)
       วิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (5 บท)
  ระบบบริการทรัพยากรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
       
ค้นหาตัวอย่่างเล่มปริญญานิพนธ์ 
        บริการ จอง ยืม-คืนตัวอย่างเล่มปริญญานิพนธ์
        ค้นหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่นักศึกษาสามารถยืม
        บริการ จอง ยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์การเรียน

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้น 5  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  
39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-942-6500, 02-942-6800 ต่อ 5023,5025,5026  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed and developed by C. kallaya, was Minor changed by Y. Kiadtipong