Friday 18 January 2019
Arrow
Arrow
Shadow
Slider

" จินตนาการสร้างได้    ที่มัลติมีเดีย "

MULTIMEDIA TECHNOLOGY 

2018-12-21 กำหนดการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561(ภาคปกติในเวลาราชการ และภาคปกตินอกเวลาราชการ)
2018-10-09 การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้แก่นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหาร
    และอยู่ระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2561
 2018-10-03 กำหนดการโครงการฝึกอบรมและวัดมาตรฐานความรู้ด้านไอที (IC3) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคในเวลาราชการ
2018-09-18 ฟรี!!! คอนเสิร์ตวิถีชาวร็อก CRU Musical Crossroad วันเสาร์ที่ 22 กันยายนนี้
2018-09-18 กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายใหม่ (รอบที่ 2) ภาคเรียนที่ 1 /2561
2018-08-27 เพิ่มเติมรอบทำบัตรนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา
2018-08-09 กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ปี 1 รหัส 61
2018-06-26 ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 
    ตอบข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
2018-06-26 กำหนดการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
2018-06-26 สอบมาตรฐานวัดความรู้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
20/05/2018 กำหนดการขอยื่นเอกสารการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 3/2560 
20/05/2018 ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560 (กำหนดการลงทะเบียน) 
28/03/2018  วันปิดทำการและปฏิบัติราชการชดเชยของนักศึกษาและบุคลากร 
21/02/2018 ประกาศผลสอบ EXIT EXAM สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
21/02/2018 ข่าวสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 - 2559  
07/02/2018 การรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/ 2560 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1
01/02/2018 กำหนดการสอบ EXIT EXAM ประจำปี 2560 (3 ก.พ.2561)

 

 

 

 

 

 

ตารางสอบนำเสนอวิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (3 บท)

ปีการศึกษา ตารางสอบนำเสนอ
2557
2558
2559
2560
2561

ขั้นตอนการขอคำร้องสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา
ขอยกเว้น/โอนรายวิชา
ขอเรียนเกินหน่วยกิต
ขอเรียนในกลุ่มที่เต็ม
ขอลงทะเบียน-ถอนวิชาน้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ขอลงทะเบียนล่าช้า
ลงทะเบียนร่วมกับวิชาฝึกฯ

คำร้องขอถอนรายวิชาติด W ย้อนหลัง
เทียบรหัสวิชาของวิชาหลักสูตรใหม่กับวิชาหลักสูตรเก่า (GE)
คำร้องทั่วไป (ขอชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาย้อนหลัง)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กองพัฒนานักศึกษา
สำนักงานหมวดการศึกษาทั่่วไป (GE)
กองทุน กยศ/กรอ.
ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประกันอุบัติเหตุ / สินไหมทดแทน

คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
      ขั้นตอนวิชาวิธีวิจัยฯ (บทที่ 1-3)
      แบบฟอร์มวิธีวิจัยฯ (บทที่ 1-3)

      Template วิธีวิจัยวิทยาฯ (บทที่ 1-3) ปกสีฟ้า 
      คู่มือจัดทำเล่มวิธีวิจัยฯ (บทที่ 1-3)
      ตัวอย่างแบบขออนุมัติสอบ (MT3-1)
 การวิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
      ขั้นตอนวิชาวิจัยฯ (บทที่ 1-5)
     
แบบฟอร์มการวิจัยฯ (บทที่ 1-5)
      Template วิจัยฯ (บทที่ 1-5) ปกสีน้ำเงิน 
      คู่มือจัดทำเล่มวิจัยฯ (บทที่ 1-5)
      ตัวอย่างแบบขออนุมัติสอบ (MT3)
      หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ทดลองสื่อ
 เสนอหัวข้องานวิจัย (ผ่านการอนุมัติ)
 ตารางสอบนำเสนอ (สอบจบ)
       วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (3 บท)
       วิจัยทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (5 บท)
  ระบบบริการทรัพยากรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
       
ค้นหาตัวอย่่างเล่มปริญญานิพนธ์ 
        บริการ จอง ยืม-คืนตัวอย่างเล่มปริญญานิพนธ์
        ค้นหาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่นักศึกษาสามารถยืม
        บริการ จอง ยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์การเรียน

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้น 5  อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก  
39/1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-942-6500, 02-942-6800 ต่อ 5023,5025,5026  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Designed and developed by C. kallaya, was Minor changed by Y. Kiadtipong