• Science Journal Chandrakasem Rajabhat University
  Vol 28 No 1 (2018)

  บทบรรณาธิการ

  วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้มีการส่งเสริมในการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งนี้จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้นำเสนอบทความจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลงานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเป็นการให้ข้อคิดที่ดีต่อผู้นำเสนอบทความ และผู้สนใจที่จะได้รับความรู้ แนวทาง ที่ถูกต้อง สามารถนำไปอ้างอิง หรือแม้แต่การนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานได้เป็นอย่างดี ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในทั้งสายวิชาการและสายการปฏิบติ ทำให้สามารถพิจารณาผลงานที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมสายงานวิชาการและการประยุกต์ใช้งานได้อย่างดี

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
  บรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   

1 - 8 of 8 items