• Science Journal Chandrakasem Rajabhat University
  Vol 29 No 1 (2019)

  - การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

  - A Testbed for IP Duplication Problem and Solutions

  - Empirical Study of Knowledge Management and Data Analytics for Competitive Advantage

  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนเส้นสดรสแกงเขียวหวาน

  - การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอาลัวกุหลาบมะตูม

  - การแปรรูปกะลามะพร้าวเป็นถ่านกัมมันต์เพื่อใช้ดูดซับโลหะหนักในน้ำเสียอุตสาหกรรม

  - การแปรรูปเส้นใยมะพร้าวผสมเส้นใยต้นธูปฤาษีเพื่อใช้เป็นแผ่นใยไม้อัด

  - การควบคุมภายในเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุโขทัย

  - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ในการจัดองค์ความรู้ เรื่องตะลุ่มประดับมุก ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี

  - ปัจจัยของประสิทธิผลองค์กรในฟิตเนสเซ็นเตอร์: กรณีศึกษาฟิตเนสเซ็นเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  - การออกแบบและสร้างชุดทดลองเรื่อง คลื่นตามยาวด้วยสลิงกี้

 • Science Journal Chandrakasem Rajabhat University
  Vol 29 No 3 special (2019)

  - การศึกษาความเป็นไปได้ของการทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์

  - การสื่อสารแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร

  - ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

  - ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  - กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการพลิกผันทางดิจิทัล ของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

  - ความคาดหวังและการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน รายวิชาการสื่อสารการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  - พฤติกรรมการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมีเนียมของชาวกรุงเทพมหานคร ในย่านสุขุมวิท

  - วิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการจัดทำแผนที่เดินเรือ กรณีศึกษา: แผนที่เดินเรือหมายเลข 156 และ 307A

  - การศึกษาอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าประเภท Gold D

  - การกำหนดค่าสินไหมทดแทนจากเหตุละเมิด โดยวิธี Hedonic Price

  - การเปรียบเทียบ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วัสดุรอบตัว ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา กับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

  - การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

  - การจัดการเรียนรู้แบบภควันตวิทยาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP เพื่อส่งเสริมการสร้างสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  - การพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  - ทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

 • Science Journal Chandrakasem Rajabhat University
  Vol 29 No 2 (2019)

  - การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์โคนมในประเทศไทย

  - การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์

  - การพัฒนาแบบวัดความสนุกสนานในการเรียนกิจกรรมกีฬา

  - การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ามวกเหล็ก-ป่าทับกวาง แปลงที่ 2 จังหวัดสระบุรี

  - การพยากรณ์อนุกรมเวลาปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล โดยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล

  - ผลของความเครียดจากเกลือต่อการสะสมโซเดียมและโพแทสเซียมในทุเรียน

 • Science Journal Chandrakasem Rajabhat University
  Vol 29 No 3 (2019)

  - ปัจจัยที่กำหนดความล้มเหลวทางการเงินของธุรกิจที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  - การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยใช้การควบคุมคุณภาพ

  - การแบ่งพื้นที่ในภาพโดยอาศัยเทคนิคการลดมิติแบบไม่เชิงเส้น

  - ระบบวางแผนการเดินทางภาคสนาม

  - การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

  - การบำบัดน้ำมันพืชที่ใช้แล้วโดยใช้ฟางข้าว

  - การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

  - กลวิธีทางจิตวิทยาของนักกีฬาในการพัฒนากีฬาจังหวัด

  - การพัฒนาฟิล์มบางเซลลูโลสผสมแบคทีเรียที่มีประโยชน์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพริกหวาน

 • Science Journal Chandrakasem Rajabhat University
  Vol 28 No 1 (2018)

  บทบรรณาธิการ

  วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ได้มีการส่งเสริมในการนำผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามาตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งนี้จะมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกให้ข้อเสนอแนะเพื่อผู้นำเสนอบทความจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงผลงานให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงเป็นการให้ข้อคิดที่ดีต่อผู้นำเสนอบทความ และผู้สนใจที่จะได้รับความรู้ แนวทาง ที่ถูกต้อง สามารถนำไปอ้างอิง หรือแม้แต่การนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานได้เป็นอย่างดี ผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้ที่มีความรู้ในทั้งสายวิชาการและสายการปฏิบติ ทำให้สามารถพิจารณาผลงานที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมสายงานวิชาการและการประยุกต์ใช้งานได้อย่างดี

  รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ
  บรรณาธิการวารสารวิชาการวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   

1 - 8 of 8 items