เราสนับสนุนให้ บรรณารักษ์วิจัย จัดทำรายการวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้อง