เราสนับสนุนให้ บรรณารักษ์วิจัย จัดทำรายการวารสารนี้ในวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ระบบการเผยแพร่โอเพ่นซอร์สของวารสารนี้เหมาะสำหรับห้องสมุดที่เป็นโฮสต์สำหรับสมาชิก การใช้งานวารสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข (ดู Open Journal Systems)

We encourage research librarians to list this journal among their library's electronic journal holdings. As well, it may be worth noting that this journal's open source publishing system is suitable for libraries to host for their faculty members to use with journals they are involved in editing (see Open Journal Systems).