1.
ชินสีห์พ, พิมพ์จันทร์ล. กลไกที่ทำให้นักกีฬำเกิดกำรบำดเจ็บของเอ็นไขว้หน้ำในข้อเข่ำ. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University [Internet]. 29Jul.2018 [cited 25Jun.2019];28(4):30. Available from: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/34