1.
เยาว์วงค์อ, ปาลีพ. การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University [Internet]. 29Jul.2018 [cited 25Jun.2019];28(4):23. Available from: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/33