1.
โน๊ตศิริน. ปริมาณและชนิดของเกลือในน้าใช้เพื่อการเกษตรในอ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University [Internet]. 29Jul.2018 [cited 25Jun.2019];28(4):12. Available from: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/31