1.
ไพรบึงร. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University [Internet]. 28Jul.2018 [cited 25Jun.2019];28(4):1. Available from: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/28