[1]
สนิทพลกลางช., “การทาเหมืองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, vol. 28, no. 4, p. 36, Jul. 2018.