[1]
ชินสีห์พ. and พิมพ์จันทร์ล., “กลไกที่ทำให้นักกีฬำเกิดกำรบำดเจ็บของเอ็นไขว้หน้ำในข้อเข่ำ”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, vol. 28, no. 4, p. 30, Jul. 2018.