[1]
เยาว์วงค์อ. and ปาลีพ., “การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, vol. 28, no. 4, p. 23, Jul. 2018.