[1]
โน๊ตศิริน., “ปริมาณและชนิดของเกลือในน้าใช้เพื่อการเกษตรในอ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, vol. 28, no. 4, p. 12, Jul. 2018.