[1]
ไพรบึงร., “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, vol. 28, no. 4, p. 1, Jul. 2018.