สนิทพลกลางช. (2018) “การทาเหมืองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), p. 36. Available at: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/35 (Accessed: 25June2019).