ชินสีห์พ. and พิมพ์จันทร์ล. (2018) “กลไกที่ทำให้นักกีฬำเกิดกำรบำดเจ็บของเอ็นไขว้หน้ำในข้อเข่ำ”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), p. 30. Available at: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/34 (Accessed: 25June2019).