เยาว์วงค์อ. and ปาลีพ. (2018) “การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), p. 23. Available at: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/33 (Accessed: 25June2019).