โน๊ตศิริน. (2018) “ปริมาณและชนิดของเกลือในน้าใช้เพื่อการเกษตรในอ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), p. 12. Available at: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/31 (Accessed: 25June2019).