ไพรบึงร. (2018) “การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), p. 1. Available at: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/28 (Accessed: 25June2019).