สนิทพลกลางช. การทาเหมืองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, v. 28, n. 4, p. 36, 29 jul. 2018.