ชินสีห์พ.; พิมพ์จันทร์ล. กลไกที่ทำให้นักกีฬำเกิดกำรบำดเจ็บของเอ็นไขว้หน้ำในข้อเข่ำ. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, v. 28, n. 4, p. 30, 29 jul. 2018.