เยาว์วงค์อ.; ปาลีพ. การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, v. 28, n. 4, p. 23, 29 jul. 2018.