โน๊ตศิริน. ปริมาณและชนิดของเกลือในน้าใช้เพื่อการเกษตรในอ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, v. 28, n. 4, p. 12, 29 jul. 2018.