ไพรบึงร. การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, v. 28, n. 4, p. 1, 28 jul. 2018.