สนิทพลกลางช. (2018). การทาเหมืองข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กร. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), 36. Retrieved from http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/35