ชินสีห์พ., & พิมพ์จันทร์ล. (2018). กลไกที่ทำให้นักกีฬำเกิดกำรบำดเจ็บของเอ็นไขว้หน้ำในข้อเข่ำ. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), 30. Retrieved from http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/34