เยาว์วงค์อ., & ปาลีพ. (2018). การวิเคราะห์องค์ประกอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเทคนิคสมการเชิงโครงสร้าง. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), 23. Retrieved from http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/33