โน๊ตศิริน. (2018). ปริมาณและชนิดของเกลือในน้าใช้เพื่อการเกษตรในอ้าเภอชะอ้า จังหวัดเพชรบุรี. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), 12. Retrieved from http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/31