ไพรบึงร. (2018). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาข้าวหอมมะลิ. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), 1. Retrieved from http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/28